Právní upozornění

Tyto internetové stránky vlastní a poskytuje společnost:

KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8 Karlín
Česká republika

Tyto internetové stránky mají za cíl poskytnout základní informace o společnosti Krka a jejích produktech a službách.

Podmínky používání

Pokud otevřete nebo začnete prohlížet kteroukoli část internetových stránek společnosti Krka, přijímáte všechna omezení a podmínky používání uvedené níže. Pokud s takto definovanými podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte, prosím, tyto internetové stránky. Při návštěvě těchto internetových stránek vám doporučujeme, abyste si pročetli aktuální znění Podmínek používání a Zásad ochrany osobních údajů, protože jsou právně závazné.

Společnost Krka spravuje, aktualizuje a dohlíží na provoz internetových stránek společnosti Krka ČR v České republice se sídlem v Praze. Informace a data dostupná na internetových stránkách společnosti Krka slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují základ jakýchkoliv právně závazných vztahů nebo ustavování takových vztahů, pokud není výslovně uvedeno jinak (např. zveřejněním oficiálních nabídek, marketingových materiálů apod.).

Informace o společnosti Krka a jejích produktech prezentované na internetových stránkách společnosti Krka nemají být chápány jako nabídka těchto produktů. Informace o produktech a/nebo účinných látkách prezentované na internetových stránkách společnosti Krka slouží výhradně k obecným informačním účelům o celkové produktové nabídce společnosti Krka. Vezměte prosím na vědomí, že tyto informace nelze chápat jako nabídku, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Označení produktu a/nebo účinné látky na internetových stránkách společnosti Krka neznamená, že společnost Krka skutečně uvedený produkt a/nebo účinnou látku nabízí v zemi zájmu návštěvníka internetových stránek nebo případně v zemi, odkud návštěvník na internetové stránky vstoupil. Ověřte si prosím u společnosti Krka, jejích dceřiných firem nebo obchodních zastoupení v zahraničí, zda společnost Krka skutečně ve vaší zemi uvedla na trh a nabízí k prodeji daný produkt či účinnou látku, o niž máte zájem.

Prohlášení o omezení odpovědnosti

Společnost Krka věnovala vývoji svých internetových stránek náležitou pozornost a hodlá v tomto přístupu pokračovat tak, aby zajistila přesnost informací a aktuálnost prezentovaných údajů. Společnost Krka nicméně nepřejímá žádnou odpovědnost za absolutní přesnost a úplnost uváděných informací. Společnost Krka si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem změnit obsah těchto internetových stránek, a to bez uvedení důvodu či předchozího upozornění. Uživatelé používají tyto internetové stránky a údaje na nich uvedené na své vlastní riziko. Společnost Krka i jakákoliv jiná fyzická či právnická osoba, jež se podílela na návrhu či vytváření těchto stránek, se výslovně zříkají veškeré zodpovědnosti či záruk za jakékoli ztráty způsobené či spojené s přístupem na stránky, jejich používáním či nemožností použít informace prezentované na těchto internetových stránkách anebo s chybami či nedostatky v jejich obsahu.

Informace prezentované na internetových stránkách společnosti Krka nemají za cíl poskytnout odbornou lékařskou radu či pokyny k léčbě jakékoliv nemoci za pomocí přípravků z produkce společnosti Krka. Použití jakéhokoliv přípravku z produkce společnosti Krka konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Může nastat situace, že některý z uživatelů internetových stránek společnosti Krka bude reagovat na zveřejněný obsah prostřednictvím vlastních písemných komentářů, jež mohou obsahovat různé informace. Společnost Krka se v této souvislosti zříká jakékoliv odpovědnosti. Vezměte prosím na vědomí, že takto zveřejněné informace nejsou důvěrné a nepodléhají ochraně autorských práv. Společnost Krka si vyhrazuje právo svobodně používat a šířit takto zveřejněné informace, případně je sdílet s jakoukoli třetí osobou bez omezení a používat je bez citování zdroje. Společnost Krka si vyhrazuje právo používat mimo jiné i nápady, koncepty, znalosti, zkušenosti a techniky, jež jsou obsahem těchto informací nebo jež mohou tyto informace zahrnovat. Společnost Krka může použít tyto informace dle vlastního uvážení za jakýmkoliv účelem.

Odkazy na jiné internetové stránky

Tyto internetové stránky obsahují také informace třetích osob a odkazy na internetové stránky třetích osob. Pokud to společnost Krka uzná za vhodné, odpovídajícím způsobem je označí. Společnost Krka není obeznámena s konkrétním obsahem internetových stránek třetích osob a nenese tedy v žádném případě jakoukoliv odpovědnost za informace tam uvedené.

Práva duševního vlastnictví

Všechny informace a grafické prvky prezentované na internetových stránkách společnosti Krka jsou v rámci platných právních předpisů předmětem ochrany autorských práv a ostatních práv duševního vlastnictví. Dokumenty zveřejněné na těchto internetových stránkách mohou být reprodukovány pouze pro nekomerční a osobní použití, přičemž musí být dodržena veškerá výše uvedená ustanovení o ochraně autorských práv nebo ostatních práv duševního vlastnictví. Informace obsažené na těchto internetových stránkách nesmí být kopírovány, vystavovány, stahovány, měněny, reprodukovány či šířeny jiným způsobem ke komerčním účelům bez výslovného písemného souhlasu uděleného společností Krka. Ochranné známky a značky, které jsou zobrazeny na těchto internetových stránkách, jsou registrované ochranné známky společnosti Krka, která disponuje veškerými právy k jejich používání.

Zásady ochrany osobních údajů

Dodržování příslušných právních předpisů 
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a dalšími platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů věnuje společnost Krka zvláštní pozornost ochraně informací získaných od uživatelů svých internetových stránek a jejich osobních údajů. Podrobnější informace o způsobu, jakým shromažďujeme, uchováváme, používáme a sdílíme osobní údaje jsou uvedeny níže.

Jaký druh osobních údajů na svých internetových stránkách shromažďujeme?
Naše internetové stránky můžete používat bez zadávání svých osobních údajů. O zadání osobních údajů budete požádáni pouze v případě, že budete objednávat některý z našich produktů či služeb.

Osobní údaje shromažďujeme, pouze pokud nám je zašlete při přihlášení k odběru našeho zpravodaje, přístupu k určitému obsahu na našich internetových stránkách nebo při účasti v našich soutěžích. Vaše osobní údaje rovněž shromažďujeme, když vyplníte náš formulář Oznámení o nepříznivých účincích nebo si zarezervujete pobyt v jednom z našich hotelů, objednáte naše produkty či služby e-mailem nebo nám zašlete dotaz ohledně své objednávky nebo v podobných situacích, kdy se sami rozhodnete nám své osobní údaje zaslat.

Kromě údajů, které nám sami pošlete, shromažďujeme také informace pomocí souborů cookies. Tyto informace mohou zahrnovat internetové stránky propojené s našimi internetovými stránkami, internetové stránky, jež navštívíte z našich internetových stránek, vaši IP adresu a délku vaší návštěvy na našich internetových stránkách. Poslední tři číslice Vaší IP adresy okamžitě anonymizujeme, čímž účinně brání zjištění vaší totožnosti na základě tohoto údaje. Bylo by sice možné na základě těchto informací určit vaši totožnost, ale toto vědomě nečiníme.

K jakým účelům zpracováváme údaje, které nám prostřednictvím našich internetových stránek sdělíte? 
Údaje a informace, které nám pošlete nebo které získáme ze souborů cookies, mohou být dále zpracovávány k následujícím účelům: statistickým účelům a k určení demografických charakteristik a zájmů uživatelů našich internetových stránek, ale pouze v takovém rozsahu, který znemožňuje vaši identifikaci; dále k diagnostice problémů s naším serverem, správě našich internetových stránek; k poskytování produktů a služeb, které jste si na našich internetových stránkách objednali, případně k jiným účelům, o něž jste požádali či s nimi souhlasili, pokud platné právní předpisy nevyžadují jinak.

Předáváme vaše osobní údaje jiným společnostem? 
K vašim osobním údajům má přístup pouze společnost odpovídající za správu internetových stránek společnosti Krka. Společnost Krka uzavřela s touto společností smlouvu o zpracování osobních údajů a zaručuje, že tato je v souladu se všemi platnými předpisy na ochranu osobních údajů.

Kde uchováváme osobní údaje, které nám prostřednictvím našich internetových stránek sdělíte?
Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich serverech, které sami spravujeme. Naši obchodní partneři, kteří pro nás v některých případech vaše osobní údaje uchovávají, zajišťují takovou úroveň ochrany, která minimálně odpovídá úrovni ochrany, kterou jsme ve společnosti Krka nastavili. Vaše osobní údaje nebudou v žádné formě předávány třetím osobám s výjimkou společnosti odpovídající za správu internetových stránek společnosti Krka, nebo pokud o to požádají příslušné správní či vynucovací orgány.

Odborná veřejnost 
Některé části těchto internetových stránek mohou obsahovat informace, k nimž smí mít podle platných právních předpisů přístup pouze lékaři, lékárníci a veterináři. Z tohoto důvodu musíme shromažďovat kontaktní údaje a některé osobní údaje lékařů, lékárníků a veterinářů, kteří chtějí získat přístup k odborným informacím o léčivých přípravcích. V tomto případě používáme shromážděné osobní údaje jako záruku, že obsah našich internetových stránek je dostupný v souladu s platnými právními předpisy v oblasti léčivých přípravků. Za správnost sdělených údajů odpovídají výlučně subjekty údajů. Kontaktní údaje používáme ke kontaktování subjektů údajů dle potřeby. Osobní údaje ani kontaktní informace nepoužíváme k žádnému jinému účelu a nepředáváme je ani jiným třetím osobám.

Děti 
Internetové stránky společnosti Krka jsou obecně určeny dospělým. Pokud společnost Krka kdykoli připraví obsah internetových stránek určený dětem a bude své produkty či služby dětem nabízet, bude tak činit pouze v souladu s platnými právními předpisy a zajistí si příslušný souhlas jejich rodičů nebo souhlas nositele rodičovské odpovědnosti nad dítětem.

Soubory cookie

Cookie je malý soubor, který je uložen do vašeho počítače při vaší první návštěvě webové stránky. Webová stránka vydávající soubory cookie je rozezná, jakmile danou webovou stránku znovu navštívíte. Účelem této technologie je zlepšit fungování naší webové stránky a vylepšit vaši uživatelskou zkušenost. Soubory cookie nejsou považovány za nebezpečné a jsou vždy časově omezeny.

Používají se k různým účelům: přihlašování do systému, zobrazování různého obsahu na webové stránce (např. videa), analýze návštěv, podpoře zásuvných modulů sociálních sítí, spouštění reklam.

Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie zpracováváme výhradně ke statistickým účelům, získáváme demografické údaje, zjišťujeme, o co se návštěvníci naší webové stránky zajímají (ale pouze při zamezení jejich identifikace), diagnostikujeme problémy s naším serverem, spravujeme naši webovou stránku a podáváme informace o našich produktech.

Zvolte si prosím, které soubory cookie lze povolit ve vašem zařízení.

Abyste přijali všechny soubory cookie, klikněte na možnost „Accept all cookies“ („Přijmout všechny soubory cookie“). Abyste uložili vámi vybrané nastavení, klikněte na možnost „Save my selection“ („Uložit mé nastavení“).

 

Zcela nezbytné soubory cookie
Naše webová stránka používá tyto soubory cookie pro řádné fungování a základní funkce. Umožňují základní uživatelskou zkušenost.

Soubor cookie

Účel

Doba platnosti

Společnost

aspsession...

ID relace

Relace

Krka

cookieu... 

Vaše nastavení souboru cookie

1 rok

Krka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytické soubory cookie
Tyto soubory cookie zlepšují uživatelskou zkušenost a zajišťují doplňkové funkce, které by jinak nebyly možné. Používají se k záznamu informací o tom, jak návštěvníci používají naši webovou stránku tak, abychom ji mohli vylepšovat a aktualizovat. 

 

Soubor cookie

Účel

Doba platnosti

Společnost

_ga

Používá se k rozlišení uživatelů.

2 roky

Google Analytics

_gat

Používá se k omezení na požadovanou rychlost.

1 minuta

Google Analytics

_gid

Používá se k rozlišení uživatelů.

1 den

 

 

 

 

 

 

Reklamní soubory cookie
Tyto soubory cookie se používají k přizpůsobení reklamy jednotlivým uživatelům.

Soubor cookie

Účel

Doba platnosti

Společnost

_ym_uid

 

2 roky

Yandex Metrica

uid

 

 

 

_ym_d

 

1 rok

Yandex Metrica

 

 

 

 

 

Sociální soubory cookie
Sociální sítě potřebují soubory cookie pro správné fungování zásuvných modulů. To umožní sdílení obsahu a propojení s přáteli na sociálních médiích.

Soubor cookie

Účel

Doba platnosti

Společnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše práva

Pokyny ohledně možností uplatnění svých práv jsou uvedeny části Práva subjektů údajů. Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme, nebo o jejich opravu či výmaz, případně o omezení jejich zpracování.

Ze zasílání reklamních e-mailů se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na »Odhlásit« v patičce e-mailu.

Změny Zásad ochrany osobních údajů zveřejněné na internetových stránkách společnosti Krka

Společnost Krka si vyhrazuje právo změnit své Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na svých internetových stránkách. Doporučujeme Vám proto naše stránky navštěvovat pravidelně a jejich aktuální znění si ověřovat. V případě zásadních změn v našich Zásadách ochrany osobních údajů bude na našich internetových stránkách vyvěšeno příslušné oznámení.

Bezpečnostní opatření

Společnost Krka používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Systém těchto opatření je certifikovaný podle normy ISO 27001. Jsme si vědomi významu zabezpečení osobních údajů, a proto jsou příslušná opatření nedílnou součástí našich systémů a provozních postupů a procesů zahrnujících evidence osobních údajů. Při práci s evidencemi používáme nejmodernější technická řešení a přístupy, jež zajišťují nejvyšší možnou úroveň ochrany při uchovávání a zpracování osobních údajů (šifrování, politika přístupu k údajům, záznamy o přístupech k údajům apod.) Naše infrastruktura zajišťuje průběžnou ochranu osobních údajů proti všem hrozbám, a to včetně virů a dalších druhů škodlivých programů. Používáme systémy detekce hrozeb a postupy, jež nám pomáhají lépe chránit své služby a zajistit vysokou míru zabezpečení.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli potíže nebo dotazy, spojte se prosím s námi e-mailem na adrese info.cz@krka.biz.

Neustálý rozvoj internetu vyžaduje občasnou úpravu znění našich Zásad ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si proto právo provést změny dle potřeby.

Naposledy aktualizováno: duben 2021.

© Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

 

 

Nalgesin S 275 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
Obsahuje sodnou sůl naproxenu. Čtěte pečlivě příbalový leták.